LOADING CLOSE

Projecten Civicon civieltechnisch advies

Afvalwaterafvoer Doetinchem fase 3

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel is de besteksvoorbereiding verzorgd voor het project “Renovatie afvalwaterafvoer Doetinchem fase 3”. Het project was met name gericht op de vervanging van een persleiding rond 800 mm en het aanpassen van het oppervlaktewatersysteem, waarbij de bestaande watergangen natuurvriendelijk zijn ingericht.

Regionaal bedrijventerrein Laarberg

In Groenlo wordt regionaal bedrijventerrein Laarberg ontwikkeld. Het bedrijvenpark is zorgvuldig ingepast in de groene omgeving. Op Laarberg bevindt zich een duurzaam transitiepark, er wordt onder andere een solarpark en een duurzaam tankstation gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een bioraffinagefabriek die van reststromen uit de agrarische sector en de groenvoorziening schoon water, meststoffen en groene stroom voor de regio produceert.

Besteksvoorbereiding N348 Gorssel-Epse

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Civicon de besteksvoorbereiding verzorgd voor asfaltonderhoud van de N348 t.h.v. Gorssel (ca. 1,2 km) en t.h.v. Epse (ca. 0,5 km). De N348 staat bekend als de drukste provinciale weg van Gelderland en vormt de verbinding tussen Deventer en Zutphen.

Aanleg stapstenen Oene

Waterschap Veluwe (tegenwoordig Vallei en Veluwe) heeft in 2010 drie stapstenen aangelegd langs de Stroombreed bij Oene. Deze stapstenen zijn aangelegd voor betere overlevingskansen van vissen (en amfibieën). Door aanleg van rietoevers, ondiepe nevengeulen en diepe plekken met weinig stroming worden rustplaatsen, paaiplaatsen en  overwinterplaatsen gecreëerd.

Hemelwaterstelsel De Fluun

Bedrijventerrein De Fluun is een bedrijventerrein in Didam en is gelegen ten zuidwesten van de Kern Didam, op circa 2 km afstand van de afslag Didam A18. Om de hydraulische situatie op de bedrijventerreinen te kunnen verbeteren en zo mogelijk de overlast te voorkomen is door de gemeente Montferland in samenspraak met Civicon BV een voorkeursscenario bepaald.

Dorpsplein Harreveld

In 2011 heeft Civicon b.v. opdracht gekregen voor de besteksvoorbereiding van de reconstructie van het dorpsplein van Harreveld.
Het dorpsplein was erg sober en versnipperd en in overleg met de lokale belangenvereniging en de bewoners is er een mooi resultaat bereikt: “een multifunctioneel dorpsplein met uitstraling”.

Emailleplein DRU Industriepark Ulft

Civicon heeft in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek en in nauwe samenwerking met SAB het stedenbouwkundig ontwerp vertaald in een technisch ontwerp en dit bestekstechnisch voorbereid.

Geautomatiseerd grondwatermeetnet Doetinchem

In het kader van de Wet gemeentelijke watertaken had de gemeente Doetinchem de wens om het bestaande grondwatermeetnet uit te breiden en digitaal te gaan beheren. In 2010 is Civicon b.v. gevraagd om een vraagspecificatie op te stellen voor het aanbesteden van het uitbreiden en digitaal beheren van het grondwatermeetnet, inclusief een 10-jarig onderhoudscontract.

Invulling gemeentelijke hemelwaterzorgplicht Rozendaal

Om invulling te geven aan deze hemelwaterzorgplicht is Civicon momenteel bezig met het opstellen van het GAP. Het GAP geeft inzicht in o.a. de geohydrologische gesteldheid, in- en uitbreidingsplannen, wegreconstructies en rioolvervangingen. Deze tezamen geven inzicht in de afkoppelkansen en de gemeentelijke voornemens waarbij een verdere ontvlechting van hemel- en afvalwater ingezet kan worden.

Technische voorbereiding randweg Didam

In opdracht van gemeente Montferland heeft Civicon de volledige civieltechnische voorbereiding verzorgd. Gaandeweg bleek dat de aanwezige hoogspanningsmasten die het tracé doorkruizen een conflictsituatie opleverde in het wegontwerp. Het oostelijke tracé van de randweg kon met een gedeeltelijke as-verschuiving buiten de invloedzone van de hoogspanningsleidingen gebracht worden.