Selecteer een pagina

Aanleg stapstenen Oene

Waterschap Veluwe (tegenwoordig Vallei en Veluwe) heeft in 2010 drie stapstenen aangelegd langs de Stroombreed bij Oene. Deze stapstenen zijn aangelegd voor betere overlevingskansen van vissen (en amfibieën). Door aanleg van rietoevers, ondiepe nevengeulen en diepe plekken met weinig stroming worden rustplaatsen, paaiplaatsen en overwinterplaatsen gecreëerd.

In samenwerking met Ad Schoutens Advies en Begeleiding is voor de drie stapstenen een beplantings- en onderhoudsplan opgesteld. Naast de beplantings- en onderhoudsrapportages zijn de uit te voeren maatregelen en het uit te voeren onderhoud ook op handzame A3-formaat tekeningen weergegeven. Deze tekeningen kunnen aan onderhoudsmedewerkers meegegeven worden zodat het door hun uit te voeren onderhoud in lijn is met het verwachtte eindbeeld van de stapsteen.