Selecteer een pagina

Grondwateroverlast Lievelde

Bijna het volledig verhard oppervlak van Lievelde is afgekoppeld van het gemengd stelsel. Civicon heeft hiervoor een afkoppelplan opgesteld, in opdracht van de gemeente Oost Gelre, waarbij tegelijkertijd grondwaterproblemen zijn opgelost. De bodemopbouw van Lievelde is bijzonder, Lievelde ligt op een zogeheten terrasrand. Het watervoerend pakket aan de oostkant is veel minder dik dan aan de westkant, wat tot gevolg heeft dat de maatgevende grondwaterstanden sterk verschillen. Het grondwater veroorzaakt aan de oostkant grondwateroverlast, terwijl aan de westkant er sprake is van droogte.

Voor het afkoppelen is een hemelwaterstelsel met infiltratietransportriolen ontworpen, met afvoer naar het oppervlaktewater.Het infiltratieriool heeft aan de oostkant een drainerende werking, terwijl het infiltratieriool aan de westzijde een infiltrerende werking heeft. Het grondwater aan de oostzijde wordt hierbij gedoseerd afgevoerd naar de westzijde, waardoor bestaande grondwaterproblemen verholpen zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van zogeheten stuwputten met een geknepen afvoer.