Selecteer een pagina

Regionaal bedrijventerrein Laarberg

In Groenlo wordt regionaal bedrijventerrein Laarberg ontwikkeld. Het bedrijvenpark is zorgvuldig ingepast in de groene omgeving. Op Laarberg bevindt zich een duurzaam transitiepark, er wordt onder andere een solarpark en een duurzaam tankstation gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een bioraffinagefabriek die van reststromen uit de agrarische sector en de groenvoorziening schoon water, meststoffen en groene stroom voor de regio produceert.

Voor de uitbreiding van Laarberg (bruto oppervlak 128 ha) is de watertoetsprocedure doorlopen en is een waterhuishoudings- en rioleringsplan opgesteld. De inpassing van water is integraal opgepakt in nauw overleg met het waterschap maar ook met ontwikkelaars. Ruimte voor water is bijvoorbeeld gecombineerd met natuurcompensatie, maar ook met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een solarpark. Er is onderscheid gemaakt in het behandelen van schoon en vuil hemelwater en het verbeterd gescheiden stelsel van het bestaande gedeelte wordt omgebouwd tot een gescheiden systeem. Het nieuwe rioleringsplan is dynamisch getoetst met het programma InfoWorks ICM, waarbij ook rekening is gehouden met maatgevende peilen van ontvangend oppervlaktewater.

Er is een grondwaterstandsanalyse uitgevoerd en met behulp van isohypsenkaart is de ontwatering en drooglegging voor het gehele gebied bepaald. Daarnaast is de vergunningenprocedure verzorgd en is de basis gelegd voor de benodigde grondruilen.

Tenslotte heeft Civicon de besteksvoorbereiding verzorgd en is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de civieltechnische werkzaamheden.