Selecteer een pagina

Wateroverlast Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre gaan samen aan de slag om toekomstige wateroverlast bij Lichtenvoorde te beperken. Hiervoor wordt het watersysteem en de riolering aangepakt, waarbij ook de kansen op het gebied van recreatie, agrarisch medegebruik en landschap worden benut. Naar aanleiding van de grote wateroverlast in Lichtenvoorde in augustus 2010 hebben gemeente en waterschap de handen ineengeslagen. Samen met een werkgroep van betrokkenen bewoners, bedrijven en organisaties uit het gebied is bekeken hoe de kans op wateroverlast kan worden verkleind. Belangrijk uitgangspunt was dat een beperking van de overstromingskans zowel geldt voor de kern van Lichtenvoorde als voor de rest van het stroomgebied van de Baakse Beek. De uitkomst is een samenhangend, stevig en duurzaam maatregelenpakket.

Het waterschap en de gemeente passen de beken aan zodat het water ten noorden en ten zuiden om Lichtenvoorde heen wordt geleid. Drie strategisch gelegen waterbergingsgebieden houden het water bij heftige regenval tijdelijk vast.

Bij de nieuwe inrichting van het watersysteem is ook gekeken naar het benutten van de kansen op het gebied van recreatie, landschap en agrarisch medegebruik. Op enkele plekken worden wandel- of struinpaden aangelegd en de beken worden op sommige stukken natuurlijker ingericht. Daarnaast is bij de vormgeving van het watersysteem rekening gehouden met de klimaatverandering. De maatregelen spelen in op situaties van teveel, maar ook van te weinig water.

Het oppervlaktewater- en het rioleringssysteem in Lichtenvoorde zijn nauw met elkaar verbonden. De gemeente Oost Gelre voerde daarom ter voorkoming van wateroverlast in de dorpskern al eerder aanpassingen uit aan het rioleringssysteem bij De Kamp, de Vragenderweg en de rotonde Lievelderweg-Edisonstraat.

De rotonde Lievelderweg-Edisonstraat werkte als kunstmatige drempel in de oppervlakkige afstroming van water op straat, wat wateroverlast tot gevolg had. Om dit te voorkomen is onder de rotonde een zinker aangebracht, middels een persing, waardoor het water op straat de rotonde ondergronds kan passeren. Benedenstrooms van de rotonde wordt het overtollige water geborgen in een infiltratiegreppel. Civicon heeft zorg gedragen voor de besteksuitwerking van dit ontwerp.